Kasutustingimused

ÜLDTINGIMUSED

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Üldtingimused kui Kliendilepingu osa. Käesolevad Green Tread AS Üldtingimused on Green Tread AS ja Kliendi vahel sõlmitud Kliendilepingu lahutamatu osa.
  2. Mõisted. Üldtingimustes, Kliendilepingus ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses.
   1. E-pood on veebiaadressil www.rehvidonline.ee asuv AS poolt Klientidele loodud Green Tread AS poolt müüdavate toodete ostukeskkond.
   2. Green Tread AS on Eestis registreeritud juriidiline isik, registrikoodiga 12890335, asukohaga Peterburi tee 63B, Tallinn, Harjumaa, 11415, Eesti
   3. Klient on juriidiline või füüsiline isik, kes on sõlminud Green Tread AS-ga Kliendilepingu.
   4. Tarbija on füüsilisest isikust Klient.
   5. Esindaja on juriidilise isiku esindaja, kellel on seadusest või volitusest tulenev õigus Kliendi nimel Kliendikontot kasutada, esitada Tellimusi.
   6. Hinnakiri on Tellimiskeskuses avaldatud Kaupade ning Tellimuse täitmisega seotud teenuste või kulude (transport, pakend vmt) hinnakiri.
   7. Kliendileping on Green Tread AS ja Kliendi vahel sõlmitud leping, mis sätestab Kaupade müügi üldtingimused.
   8. Kaup on Green Tread AS poolt E-poe kaudu müüdavad tooted.
   9. Tellimus on Kliendi poolt E-poe kaudu esitatud Kaupade tellimus, milles on fikseeritud vähemalt Kliendi poolt soovitav Kaup, selle kogus, kättetoimetamise koht ja viis ja muud Tellimuse vormis küsitud tingimused. Velgede Tellimus esitatakse e-kirjaga. Tellimuses sisalduvad tingimused, mis erinevad Üldtingimustest või täiendavad neid, loetakse peale Kinnituse saatmist Kliendile Kliendilepingu eritingimusteks.
   10. Kinnitus on Kliendile vahetult pärast Tellimuse sõlmimist edastatav teade, sisaldades Üldtingimusi, Kliendilepingut ning Kaupa puudutavaid üksikasju.
   11. Kliendikonto on Kliendile E-poes loodud konto, millega Klient ennast identifitseerib
   12. Parool on Kliendi poolt valitud tähe- ja/või numbrikombinatsioon, mis identifitseerib Klienti ning mida kasutatakse Green Tread AS ja Kliendi vahelises lepinguga seotud suhtluses vastavalt kodulehel sätestatud tingimustele.
   13. Isikuandmed on füüsilise isiku nimi ja tema identifitseerimist võimaldavad andmed (nimi, isikukood, sünniaeg), isikut tõendava dokumendi andmed, kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber) ning muud isikuandmed, mis on Green Tread AS teatavaks saanud seoses Kliendilepingu sõlmimise ja täitmisega.
   14. Isikuandmete töötlemine on igasugune Isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas Kliendi Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
   15. Otsepostitus on igasugune Kliendile e-posti või kirja teel saadetud teave, mis on kavandatud otseselt või kaudselt turundama Green Tread AS poolt pakutavate kaupu või teenuseid, tõstma Green Tread AS mainet või edendama Green Tread AS kliendisuhteid. Info, mis on seotud E-poe kaudu pakutava tootega, haldamise või lepingu täitmisega, ei ole Otsepostitus.
   16. Üldtingimused on käesolevad Green Tread AS E-poe üldtingimused. 

 

 1. Kliendikonto
  1. Kliendikonto. E-poe kasutamisel avaldab Klient Green Tread ASle E-poe kasutajaks registreerimisel küsitud andmed. Green Tread AS tuvastab Kliendi Kliendikonto loomisel nime ja e-postiaadressi kaudu. Sellele järgnevalt igakordsel Kliendikontole sisselogimisel kasutajatunnuse ja Parooli alusel.
  2. Kliendi kohustused. Klient kohustub Kliendikonto kasutamisel:
   1. esitama Kliendikonto avamisel Tarbija, füüsilise isiku puhul enda ja juriidilise isiku puhul oma Esindajate kohta õiged ja täielikud andmed;
   2. andmete muutumisel, Esindaja, Tarbija nime jms muutmisel, korrigeerima viivitamatult andmeid E-poe kaudu;
   3. järgima Kliendikonto kasutamisel E-poes avaldatud juhiseid;
   4. mitte avaldama kasutajakontot, ega Parooli teistele isikutele ning tagama, et Kliendikontot kasutaksid Tellimusi esitaksid üksnes Esindajana tegutsema volitatud isikud või Tarbija, füüsilise isik isiklikult.
  3. Green Tread AS õigused Kliendikonto haldamisel. Green Tread AS-l on õigus:
   1. küsida Kliendilt või tema esindajalt täiendavaid andmeid, kui see on vajalik Green Tread ASi-seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või Green Tread AS-i õiguste kaitseks;
   2. mitte avada Kliendikontot või peatada selle kasutamine, kui Klient on esitanud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või jätnud andmete muutmisest teatamata;
   3. igal ajal ühepoolselt ja põhjuseta keelduda Kliendikonto avamisest või see sulgeda.
 2. Hind
  1. Kauba hind. E-poes on Kauba juurde märgitud hind koos käibemaksuga. Hinnale lisanduvad transpordikulud ja/või muud kulud vastavalt Kliendi tellimusele ja Hinnakirjale.
  2. Utiliseerimistasu. Uute rehvide ostmisel on rehvide hinnale lisatud utiliseerimistasu.
  3. Hinnakirja muutmine. Green Tread AS on õigus teha Hinnakirjas igal ajal muudatusi sellest ette teatamata.
  4. Maksevahendistest teatamine. Green Tread AS teatab Tarbijale E-poes hiljemalt tellimisprotsessi alguses vastuvõetavad maksevahendid.
 3. E-poes kuvatud Andmed Kauba kohta
  1. Tootjaandmete õigsus.    E-poes kuvatakse Kaupade kohta andmed, mille on esitanud Green Tread AS-le vastava Kauba tootja. Green Tread AS ei ole kohustatud tagama ning ei vastuta järgmiste andmete õigsuse ja täielikkuse eest:
   1. tootepilt;
   2. tarnija või tootja poolt avaldatud toote tehnilised andmed;
   3. tarnija või tootja poolt toote kohta avaldatud kasutusjuhendid ja tootekirjeldused, sertifikaadid;
   4. tarnija või tootja poolt avaldatud andmed toote teiste toodetega asendatavuse, liidestatavuse või koostoimimise võimaluste kohta.
  2. Kui Tarbija teeb vale valiku puuduliku informatsiooni tõttu, on tal õigus lepingust kuludeta taganeda ja nõudakahjude hüvitamist.
 4. TELLIMUS
  1. Tellimuse esitamiseks loob Klient E-Poes Kasutajakonto ja/või logib E-Poodi sisse või esitab tellimuse ilma Kliendikonto loomiseta või sisselogimata.
  2. Rehvide tellimine
   1. Sobiva toote otsimine. Otsingumootorisse on võimalik sisestada sõiduki tüüp ja rehvi mõõdud (laius, kõrgus, diameeter). Valikut saab kitsendada ka tootmisaasta ja tootja järgi. Valides rehvimõõdu ja vajutades „Otsi rehvi" nupule, suunatakse klient edasi nimekirja, kus antud sõidukile sobivad tooted. Vajutades nimekirjas väljavalitud tootele, saab lugeda lisainformatsiooni antud toote kohta ning kauba sobivuse korral saab kohe valida soovitud koguse.
   2. Klient valib E-Poes soovitavad toote(d) ning lisab need vajutades nuppu „Telli“ Tellimusse („ostukorvi“).
   3. Kui kõik sobilikud valikud on tehtud, saab klient edasi liikuda vajutades „ostukorv" nuppu. Kinnituseks, et valitud said õiged rehvid õiges koguses, kuvatakse Kliendi valik veelkord, jättes võimaluse kogust (koguseid) muuta ning Kaup ostukorvist kustutada. Kui Klient on veendunud ostukorvis oleva Tellimuse sisu õigsuses, siis saab Klient liikuda edasi vajutades nuppu „Edasi“.
   4. Järgnevalt tuleb Kliendil täita andmed Kauba kättetoimetamise viisi ja koha osas („Vali transport“). Kui klient soovib Green Tread AS-ile anda lisajuhiseid, siis tuleb need kirjutada see „Lisainformatsiooni“ lahtrisse.
   5. Edasi liikumiseks tuleb Kliendil vajutada nuppu „Eelvaade“, Tellimuse katkestamiseks või ostukorvi muutmiseks nuppu „Tagasi“
   6. Kleidil tuleb kinnitada Tellimuse (valides „Kinnitan tellimus“), kus Klient saab kontrollida andmete õigsust ning valida maksmise viisi.
  3. Velgede tellimise erisused
   1. Velgede ostu sooritamist tuleb alustada kategooria „Veljed“ alt ning sealt suunatakse klient „Konfiguraatorisse“, kus omakorda kliendile kuvatakse erinevate automarkide ikoonid. Valides sobiva automargi, kuvatakse Kliendile mudeli nimetused.
   2. Kui Klient on välja valinud sobivad veljed, siis tuleb Kliendile saata e-mail aadressile mailto:info@rehvidonline.ee ja lisada järgmine info: mudeli number ja auto andmed (mudel ning rehvi mõõdud).
   3. Green Tread AS teeb Kliendile hinnapakkumise hiljemalt järgmisel tööpäeval. 
  4. Tellimuse kehtivus. Tellimus loetakse kehtivaks, kui Green Tread AS on saatnud Kliendile Kinnituse, mis sisaldab viidet Tellimusele, Kliendilepingule ja Üldtingimustele. Kui Üldtingimustes ei ole sätestatud teisiti, ei ole Kliendil õigust Tellimust tühistada või sellest taganeda.
  5. Taganemise õigus. Green Tread AS-l on õigus Kliendilepingust sanktsioonideta taganeda ning jätta tellitud kaup üle andmata kui:
   1. kaup on laost otsa saanud; Green Tread AS või kaasatud kolmandad isikud ei tarni enam tellitud Kaupa; kauba hinda või omadusi on E-Poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu; Klient rikub Üldtingimusi.
  6. Täitmise võimatus. Kui Green Tread AS-l ei ole võimalik Lepingut täita, võetakse Kliendiga ühendust ning tagastatakse tasutud summa nii ruttu kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.
  7. Tellimus loetakse leping sõlmituks alates hetkest, kui tellimuse eest on täielikult tasutud (raha on laekunud Green Tread AS kontole).
 5. TELLIMUSE TÄITMINE
  1. Maksetingimused. Klient tasub Kauba eest vastavalt Kliendilepingule. Kliendile väljastatakse arve, mis kuulub tasumisele enne kauba väljastamist.
  2. Kliendil on võimalus valida sobilik internetipank (Swedbank, SEB Pank, Nordea, Sampo, LHV Järelmaks)
  3. Kauba eest tasumiseks. Kliendil on võimalus tasuda oma tellimuse eest krediitkaardiga (Visa, MasterCard). Pärast tellimuse vormistamist suunatakse klient makse sooritamiseks Nets Estonia AS-i maksekeskkonda. Eeltäidetud maksekorraldusel on kirjas tasumisele kuuluv summa. Pärast kaardinumbri, turvakoodi (3-numbriline kood kaardi tagaküljel) ning kaardi kehtivusaja lõpu sisestamist autoriseerib Nets Estonia AS tehingu kliendi pangas. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSL-turvaprotokolli ning MasterCard SecureCode ja Verified by Visa turvaprogramme.
  4. Kui Klient on makse sooritanud, siis tuleb Kliendil tagasi www.rehvidonline.ee veebilehele, kust ostu sooritasite (internetipangas nupud: „tagasi kaupluse teenustele", „tagasi kaupmehe juurde").
  5. Kliendil on võimalus tasuda ülekandega valides „Maksa arvega“.
  6. Raha laekumisel ettevõtte kontole alustab Green Tread AS viivitamatult kauba kättetoimetamist klientidele. Kui arve tasumine või laekumine toimub puhkepäeval, siis kättetoimetamise protsess käivitub järgneval tööpäeval.
  7. Kättetoimetamine. Kaup toimetakse Kliendile kätte Kliendi poolt Kliendilepingus märgitud viisil. Green Tread AS-i kohustused loetakse täidetuks, kui Green Tread AS või tema ülesandel tegutsev kolmas isik (vedaja, kuller, postiasutus vmt) on Kliendilepingus määratud tähtpäeval või tähtaja jooksul (nende puudumisel tähtaja jooksul, mida võib asjaolusid arvestades mõistlikult oodata): 
   1. toimetanud Kauba Kliendi poolt nimetatud aadressile;
   2. andnud Kliendile üleantava Kauba üle Kliendi esindajale.
  8. Tähtaeg. Green Tread AS täidab tellimuse hiljemalt 30 päeva jooksul, kui Kliendilepinguga ei ole kokku lepitud teisiti.
 6. Tarbija taganemisõigus
  1. Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda Kliendilepingust 14 päeva jooksul.
  2. Kliendilepingu puhul, mille esemeks on asja üleandmine, hakkab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taganemise tähtaeg kulgema päevast, millal tarbija või tarbija nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusse või kui lepingu kohaselt tuleb tarbijale üle anda mitu asja, mis toimetatakse kohale eraldi, päevast, millal tarbija või tarbija nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud viimase asja füüsiliselt enda valdusse.
  3. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Tarbija ühemõttelise avaldusega (nt posti, faksi või e-postiga saadetud kiri) teavitama Green Tread AS-i punktis XX toodud kontaktandmetel oma otsusest taganeda Lepingust. Tarbija võib selleks kasutada taganemisavalduse tüüpvormi, mis ei ole kohustuslik. Taganemisavalduse tüüpvorm on kättesaadav siit. Taganemise näidisjuhendiga saab täpsemalt tutvuda siin. Taganemiseavaldusse tuleb märkida lisaks Kliendi kontaktandemetele ostetud Kauba mõõt, mudel, tootja nimi ning taganemise põhjus.
  4. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Tarbija saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemistähtaja lõppu.
  5. Kui Tarbija taganeb Lepingust, tagastab Green Tread AS Tarbijale kõik Tarbijalt saadud maksed viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Green Tread AS saab teada Tarbija otsusest Lepingust taganeda.
  6. Green Tread AS-l on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Green Tread AS on Kliendilepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Tarbija on esitanud tõendid, et asi on tagasi saadetud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
  7. Tarbija kohustub taganemisavalduse esitamisel saatma asja tagasi või andma selle Green Tread AS-le üle viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil Tarbija teatas Green Tread AS-le oma Lepingust taganemisest.
  8. Tarbija on asja tagastamise tähtajast kinni pidanud, kui saadab asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu.
  9. Tarbija vastutab üksnes asja väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud asja kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.
  10. Asja tagastamise otsesed kulud katab Tarbija.
  11. Kui Tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Green Tread AS Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
  12. Kauba tagastamine. Klient tagastab Kauba omal kulul ja originaalpakendis. Kliendi poolt tagastatud kaup peab olema kasutamata. Rehvidega ei tohi olla sõidetud, samuti ei tohi rehvid olla velgedele paigaldatud ja demonteeritud. Velgedega ei tohi olla sõidetud.
  13. Tarbija taganemisõigust ei kohaldata:
   1. Lepingutele, mille esemeks on sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;
   2. Lepingutele, mille esemeks on sellise asja üleandmine, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada.
 7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
  1. Nõusolek. Green Tread AS veebilehe kasutamisel, Kasutajakonto loomisel või Tellimise esitamisel ilma Kliendikonto loomiseta või sisselogimata annab Klient Green Tread AS nõusoleku tema Isikuandmete töötlemiseks.
  2. Eesmärgid Kliendi Isikuandmete töötlemisel:
   1. Kliendi identifitseerimine;
   2. Kliendi ees võetud kohustuste täitmine;
   3. Kliendiga suhtlemine ja talle Green Tread AS toodete pakkumiste edastamine;
   4. kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jmt ning teha Kliendile parimaid pakkumisi;
   5. kampaaniate korraldamine ja kliendirahulolu uuringute teostamine;
   6. Kliendi maksekohustuse täitmise tagamine;
   7. Kliendi käitumise analüüsimine E-poe ja Green Tread AS veebilehe rehvidonline.ee kasutamisel;
   8. seaduses sätestatud kohustuste täitmine või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamine.
  3. Kontrolli õigus. Green Tread AS-l on õigus kontrollida ja täiendada Kliendi isikuandmeid avalikest allikatest ja muudest õiguspäraselt ligipääsetavatest allikatest saadavate andmetega.
  4. Edastamine. Green Tread AS teeb koostööd isikutega, kellele Green Tread AS võib edastada (ja küsida, vastu võtta) vastava koostöö raames ja eesmärgil Kliendiga seotud andmeid, sh isikuandmeid. Sellisteks isikuteks võivad olla kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud jms asutused ja organisatsioonid. Green Tread AS ei võõranda, rendi ega anna muul viisil kolmandatele isikutele üle või kolmandate isikute kasutusse Kliendi andmeid.
  5. Isiku õigused. Isikuandmete töötlemisel on Kliendil kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, millest olulisemad on:
   1. õigus saada Green Tread AS-lt  teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta 7 tööpäeva jooksul arvates Green Tread AS-le vastava kirjaliku avalduse esitamisest;
   2. õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;
   3. õigus keelata tema kontaktandmete kasutamist reklaami ja pakkumiste saatmiseks;
   4. õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud;
   5. õigus pöörduda Green Tread AS-i, isikuandmete volitatud töötleja, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.
  6. Reklaamiks ja pakkumisteks ei loeta teateid, mis on seotud Lepingu täitmisega.
  7. Green Tread AS-l on õigus salvestada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud Kliendi teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis Klient on teinud ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks.
 8. Otsepostitused
  1. Kasutajakonto loomisel või Tellimise esitamisel ilma Kliendikonto loomiseta või sisselogimata annab Klient Green Tread AS-le nõusoleku endale Otsepostitusega kommertsteadaannete saatmiseks.
  2. Kui Klient ei soovi Otsepostitusi saada, saab ta vastava soovi edastada Green Tread AS Üldtingimuste punktis 13.2 toodud kontaktandmetel.   
 9. ÕIGUSKAITSEVAHENDID ja Pretensioonide esitamise kord
  1. Kliendil on õigus Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele: 1) nõuda kohustuse täitmist; 2) oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; 3) nõuda kahju hüvitamist; 4) taganeda lepingust või öelda leping üles; 5) alandada hinda; 6) rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
  2. Kliendil on õigus Kauba puuduse ilmnemisel pöörduda Green Tread AS poole punktis XX toodud aadressil.
  3. Green Tread AS vastutus on piiratud Kliendilepingu alusel konkreetse Kliendilepingu hinnaga (tingimus ei kohaldu Tarbijast Kliendile). Green Tread AS ei vastuta Kliendi süül Kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud Kauba ebaõige hoiustamise või sihtotstarbevastase kasutamise tulemusena. Green Tread AS ei vastuta Kauba puuduste eest, kui Kauba Kliendile kättetoimetamisest on möödunud rohkem kui kaks aastat. Kui Kliendilepingu pooleks ei ole Tarbija, siis Green Tread AS ei vastuta ka Kauba puudusest tingitud mistahes kaudse või mittevaralise kahju eest ning kahju eest, mis on tekkinud kolmandale isikule.
  4. Puudustega Kaup
   1. Puudusega Kauba asendamisel on Klient kohustatud Green Tread AS-i nõudel puudusega toote Green Tread AS-le tagastama. Green Tread AS kannab toote tagastamisega vahetamisega seotud transpordikulud.
   2. Teade Kauba puuduste (defekti kirjeldus, võimalusel fotod ning Tellimuse number) avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest. Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates teate kättesaamisest.
   3. Kui Green Tread AS ei ole Tarbija kaebust lahendanud või Tarbija ei nõustu Green Tread AS lahendusega, võib Tarbija esitada kaebuse Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjonile, mis vaatab asju läbi tasuta (vt täpsemalt  www.komisjon.ee) või kohtule. Lisaks on võimalik pöörduda internetipõhisele vaidluste lahendamisel platvormil ODR-i poole (vt täpsemalt  http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
  5. Isikuandmete töötlemise rikkumine
   1. Kliendil on õigus igal ajal esitada pretensioone oma Isikuandmete töötlemise osas, sealhulgas nõuda enda kohta käivate Isikuandmete töötlemise lõpetamist, avalikustamise või Isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist või hävitamist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist. Kliendil on tal õigus pöörduda isikuandmete rikkumise lõpetamise nõudega Green Tread AS poole. Kliendil on igal ajal õigus pöörduda oma Isikuandmetest tulenevate õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
 10. Müügigarantii tingimused
  1. Kõikidele Green Tread AS-i poolt müüdud toodetele kehtib tootjatehase poolt antud garantii 2 aastat. Tootjatehase poolt antud garantii katab nii toote materjali kui ka tootmisest (tootmisprotsessist) tulenevad vead.
  2. Garantii alla ei kuulu alljärgnevad rehvide ja/või velgede vigastused ja valest kasutamisest tingitud juhtumid:
   1. rehvid, milliseid on kasutatud üle mustri kulumispiiri;
   2. rehvide ja/või velgede vigastused, mis on tekkinud teeolude tõttu;
   3. rehvide ja/või velgede vigastused, mis on tekkinud õnnetusjuhtumite (avarii, tulekahju vms) tagajärjel;
   4. vigastused, mis on tekkinud rehvide ja/või velgede valest ekspluateerimisest (vale rehvirõhk, vale kokkujooks, balansseerimata rattad, rikkis amortisaatorid, auto ülekoormus, kettide kasutamine, naelutamine, võidusõit, off-road jms);
   5. remonditud ning taastatud rehvid;
   6. tahtlikult rehvidele ja/või velgedele tekitatud vigastused.
  3. Müügigarantii andja on Green Tread AS.
  4. Garantii taotlemise aluseks on garantii taotleja poolt saadetud koopia ostuarvest koos vea kirjelduse ja taotleja kontaktandmetega Green Tread AS-i e-mailile: info@rehvidonline.ee.
  5. Pärast garantiitaotluse esitamist võtab Green Tread AS garantii taotlejaga ühendust 2-3 tööpäeva jooksul.
  6. Lepingutingimustele mittevastavale tootele tehakse ekspertiis. Kui läbiviidud ekspertiis tõestab materjali- või tootmisvea, siis rehv parandatakse, asendatakse uuega või hüvitatakse rahaliselt. Green Tread AS vahendab kauba parandamist, vahetamist või kompenseerimist tootja ja kliendi vahel.
  7. Green Tread AS poolt vahendatud ekspertiisi tulemusega mittenõustumise korral suunatakse väidetavate puudustega toode erapooletusse ekspertiisi. Kui erapooletu ekspertiisi tulemus ühtib Green Tread AS poolt vahendatud ekspertiisi tulemusega, siis katab ekspertiisi kulud garantii taotleja. Ekspertiisi aeg on sellisel juhul maksimaalselt 3 kuud.
  8. Kui ilmneb, et tegemist ei olnud garantiijuhtumiga, on klient kohustatud Green Tread AS-ile hüvitama: puudustega toote saatekulud Green Tread AS-i ja tagasi garantii taotlejale; erapooletu ekspertiisi kulud ning sellega seonduvad saatekulud.
  9. Green Tread AS hüvitab müügigarantii ajal toote parandamise või asendamisega kaasnevad kulud.
 11. UTILISEERIMISE KOHUSTUS
  1. Green Tread AS on liitunud tootjavastutusorganisatsiooniga MTÜ Eesti Rehviliit.
  2. Kui Tarbija on uute rehvide soetamisel maksnud utiliseerimistasu, siis on Tarbijal õigus kasutamiskõlbmatud või vanad rehvid Green Tread AS-le tagastada ja Green Tread AS lasub tootjavastutuse kohustus need rehvid nõuetekohaselt utiliseerida.
  3. Rehvide tagastamine toimub tarbija enda kulul.
 12. Muud tingimused
  1. Muutmine. Green Tread AS-il on igal ajal õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Üldtingimusi. Üldtingimuste muutmine ei kehti Tellimuste suhtes, mille kohta on Kliendile saadetud Kinnitus.
  2. Kontakt. Green Tread AS kontaktandmed on: e-posti aadress info@rehvidonline.ee.